Regulamin

Definicje

a. Modanto (Serwis) - elektroniczny katalog produktów, którego głównym założeniem jest oferowanie produktów różnych sklepów za pośrednictwem naszego serwisu.
b. Użytkownik – to osoba fizyczna, która odwiedziła serwis Modanto.pl.
e. Regulamin – niniejszy regulamin katalogu produktów.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Modanto.pl.
2. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez webcode ul.Oleśnicka 17, 50-320 Wrocław o numerze NIP 8431590186
3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Modanto.pl i jest możliwe jego utrwalanie oraz drukowanie.
4. Serwis ma charakter jedynie agregacji produktów w jednym miejscu, dla komfortu użytkowników oraz konsumentów różnych sklepów.
5. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Treść strony

1. Serwis Modanto nie prowadzi sprzedaży produktów, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje Użytkowników o ofertach handlowych Sklepów z którymi współpracuje.
2. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o produktach znajdujących się w promowanych przez Modanto.pl sklepach, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunkówb prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością.
3. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie mogą zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Modanto.pl ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
4. Transakcje kupna pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem odbywają się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Autorzy serwisu Modanto.pl nie odpowiadają za:

a. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Modanto.pl,
b. za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, a także prawdziwość i rzetelność opisu prezentowanych w serwisie Modanto.pl przez Sklepy
c. za zdolność Sklepu do ich sprzedaży
d. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie, e. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,


Reklamacje

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Modanto, pisząc wiadomość reklamacyjną na adres admin@modanto.pl
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Modanto
3. Serwis Modanto zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Modanto

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Modanto poinformuje o tym Użytkowników na stronach Modanto.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w dniu publikacji w serwisie Modanto.pl
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019